Stránky přesunuty na

www.hcsrdce.cz

Týdenní stacionář Handicap centra Srdce, o. p. s.

KDO? Mladí lidé s mentálním, tělesným, sluchovým, zrakovým a kombinovaným postižením

KDY? Po ukončení základní školní docházky ve věku 16-64 let

KDE? V Týdenním stacionáři Handicap centra Srdce, o. p. s., Chotěšice 75, Dymokury vždy od pondělí 7:00 hod do pátku 13:00 hod.

KAPACITA? 35 osob

   

Poslání Týdenního stacionáře Handicap centra Srdce, o. p. s.:

 

Poskytování takových služeb klientům, které povedou k trvalému zkvalitnění života lidí s handicapem a k jejich rovnoprávnému postavení ve společnosti při respektování individuálních potřeb a možností klientů.

 

 Jak již naše logo napovídá, připravujeme absolventy základních a speciálních škol se zdravotním postižením pro uplatnění na trhu práce ve čtyřech záučních oborech:

 - kuchař

- textilní pracovník

- zahradník

 

Mimo přípravy klientů pro pracovní trh nabízíme:

 

- fyzioterapii

- canisterapii

- aktivní využití volného času

- tuzemské i zahraniční pobyty a výlety

- plavání v bazénu

- muzikoterapii

-sociální poradenství

 

Zařízení má kapacitu 35 osob s možností celoročního nástupu. Klienti jsou ubytováni po celý pracovní týden od pondělí do pátku. K dispozici je svoz vlastními mikrobusy. Zároveň lze využít návazné služby středoškolského vzdělávání v praktické škole sídlící ve stejné budově. Týdenní stacionář je službou startovací a slouží jako první krok k přechodu do dalších služeb s maximálně samostatným životem v Poděbradech, či jinde. Délka pobytu je minimálně 2 roky.Služba se neposkytuje v období letních měsíců červenec a srpen.

 

Cíle organizace:

K naplňování svého poslání rozvíjí SDM Chotěšice základní strategické cíle:

 • Být součástí fungující sociální sítě zařízení poskytujících služby lidem s mentálním postižením (kombinované vady).
 • Pokrýt kapacitou i nabídkou služeb poptávku v daném regionu.
 • Vytvořit klientům podnětné prostředí.
 • Ve spolupráci s partnery rozšiřovat projekt ucelené péče o lidi s mentálním postižení v regionu
 • Pomoci klientům při zapojení do života společnosti.
 • Zajistit klientům všestranný a obsahově vyvážený výchovně vzdělávací program.
 • Rozvinout v maximální možné míře a dále podporovat individuální schopnosti, vědomosti a dovednosti klientů.
 • Poskytnout sociálně právní poradenství a služby klientům, jejich rodičům, případně opatrovníkům, potenciálním klientům a jejich rodinám a široké laické veřejnosti.
 • Zajistit klientům kvalitní a přiměřenou komplexní rehabilitaci.
 • Podpořit samostatnost a vlastní aktivitu klientů.
 • Připravit klienty na samostatný život popřípadě pro užívání modelu služeb – chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna
 • Budování vztahu k vlasti a národu klientů, zaměstnanců a široké veřejnosti

 

Dlouhodobé cíle:

Zajistit kvalitní poskytování sociálních služeb v SDM Chotěšice prostřednictvím:

·        Zlepšení týmové spolupráce všech pracovníků zařízení, udržení kvality poskytovaných služeb a zároveň zdokonalení systému řízení organizace a zajištění zpětné vazby.

·         Poskytování služeb na základě potřeb uživatelů.

·         Vytvořit kvalifikovanou a kompetentní organizaci v návaznosti na legislativní změny.

·         Organizace je připravena k modifikacím a k potenciálu depistovat volné kapacity trhu.

·         Další rozšiřování nabídky služeb, nové prostory a zlepšení technického stavu zařízení.

  

Negativní vymezení cílové skupiny:

Osoby, jejichž zdravotní stav v době přijetí vyžaduje léčení v lůžkovém zařízení.

Osoby s infekčními a parazitárními chorobami všech druhů a stádií.

Osoby s tuberkulózou.

Osoby s psychózami a psychickými poruchami, při nichž nemocný může ohrozit sebe

              i druhé, respektive jeho chování znemožňuje soužití s kolektivem.

Osoby s chronickým alkoholismem, nikotinismem a jinými závažnými toxikomániemi.

Osoby trpící zdravotním postižením a chorobami, které podstatně omezují schopnost   pohybu a sebeobsluhy.

Plné obsazení kapacity.        

             

Zásady poskytování služeb:

 • Vytváření podmínek pro harmonický rozvoj osobnosti.
 • Partnerství klienta ve vztahu ke službám s respektováním jeho důstojnosti, osobnosti a akceptaci jeho volby.
 • Vytváření podmínek pro maximální naplňování práv klientů.
 • Vnímání sociální situace klienta jako celku a ve všech souvislostech (lidský přístup).
 • Poskytování sociálního poradenství.
 • Pružné přizpůsobování služeb potřebám konkrétního klienta (individualizovaná podpora).
 • Vytváření podmínek pro možnost volby klienta a její respektování.
 • Zajišťování bezpečnosti a odbornosti poskytovaných služeb.
 • Naplňování poslání a cílů organizace týmovou prací s kvalitní vzájemnou komunikací.

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode